Garancija

GarancijaOvdje možete pročitati sadržaj našeg garantnog lista

Poštovani klijenti, zahvaljujemo se na kupovini proizvoda iz našeg asortimana.

Prava kupca u garantnom roku

Ovim listom Vujačić Company d.o.o., garantuje da je svaka guma i felga koju Vujačić Company d.o.o. prodaje, koja nose ime brenda, i serijski broj ili DOT broj, bez grešaka, u materijalu, izradi i dizajnu i sposobna je da bude korišćena za predviđenu namjenu dok god se dubina šare gazećeg sloja ne spusti ispod 1.6 milimetara (kod gume), odnosno felga ne bude starija od 6 mjeseci do 12 mjeseci ili drugačije ako je tako navedeno na garantnom listu . Svaki pojedinačno proizvodač, ino ili domaći dobavljač garantuje kvalitet svojih proiz­voda posebnim markama prodavanih od strane ovlašćenog prodajnog mjesta, partnera/distributera ili njegovog dilera u Crnoj Gori za period od najmanje 6 mjeseci ili više što je naznačeno na garantnom listu, a garancija se odnosi na greške u materijalu i greške u izradi kod spoljnih guma i felgi pod uslovom da je kupac rukovao proizvodom prema uputstvu za upotrebu proizvoda.

Period za koji važi garancija je 6 mjeseci ili više, što je naznačeno na garantnom listu, od datuma prodaje koji se nalazi na izdatom računu/fakturi ili garantnom listu.

Ukoliko Vujačić Company d.o.o., u ime proizvođača odnosnog proizvoda ili domaćeg/ino dobavljača prihvati reklamacioni zahtjev, on može uz svoju potpunu diskreciju, riješiti zahtjev na jedan od sljedećih načina:

a) popravljanjem defekta na gumi ili felgi, prilikom čega bi Vujačić Company d.o.o., u ime proizvođača odnosnog proizvoda ili domaćeg/ino dobavljača snosio parcijalni ili potpuni iznos troškova koji su povezani sa otklanjanjem defekta, prema odnosnoj situaciji.

b) refundacijom kupca, koja će biti obračunata na osnovu trenutne važeće cijene, redukovane za iznos u korelaciji sa stepenom potrošenosti reklamirane gume, a ovaj iznos će biti određen od strane Vujačić Company d.o.o., u ime uvoznika/prodavca odnosno proizvodača odnosnog proizvoda ili domaćeg/ino dobavljača. Ukoliko se radi o felgi, refundacija će biti 100% ukoliko felga bude neispravna prije isteka roka od 6 mjeseci od datuma kupovine, odnosno 50% po isteku od 6 mjeseci do 12 mjeseci. Poslije 12 mjeseci od datuma kupovine sve obaveze preduzeća "Vujačić Company" prema kupcu prestaju što se tiče aluminijumskih felgi.

c) odobravanjem adekvatnog iznosa od cijene, a ovaj iznos će biti određen od strane Vujačić Company d.o.o., u ime uvoznika/prodavca odnosno proizvodača odnosnog proizvoda ili domaćeg/ino dobavljača u direktnoj nagodbi sa kupcem.

Finansijsko poravnanje prihvaćenih zahtjeva od strane Vujačić Company d.o.o., u ime uvoznika/prodavca ili trećeg lica, proizvodača odnosnog proizvoda ili domaćeg/ino dobavljača je bazirano na procentu preo­stalog korisnog originalnog gazećeg sloja gume preko definisane granice od 1.6 mm u vrijeme podnošenja zahtjeva u poređenju sa originalnom dubinom šare gazećeg sloja, u predviđenom garantnom roku od 1 godine ili 6 mjeseci (što je naznačeno na garantnom listu), a kod felgi je određeno proteklim vremenskim periodom kako je naglašeno pod tačkom (b).

Uputstvo za reklamaciju

Kupac mora da prijavi defekt na automobilskoj gumi ili felgi najbližem predstavništvu firme Vujačić Company d.o.o. odnosno njenom ovlašćenom prodavcu.

Reklamacija odnosnog proizvoda je moguća jedino uz prilaganje fiskalnog računa, odnosno ovjerene fakture.

U slučaju da ste izgubili garantni list i da Vam prilikom kupovine nije izdat molimo Vas da kon­taktirate ovlašćeni servis Vujačić Company d.o.o. ili njenog najbližeg predstavnika kako bi vam bila izdata kopija. Kada je u pitanju spoljna guma koja se koristi sa unutrašnjom gumom, kod reklamacije treba priložiti obje. Datum kupovine se dokazuje garantnim listom koji mora biti uredno popunjen i ovjeren. Kod prijave reklamacije prodavac popunjava reklamni list prema uputstvima zapisnika.

Ograničenja u garantnom roku

Vujačić Company d.o.o., kao uvoznik/prodavac odnosnog proizvoda se neće smatrati odgovomim pod ovim garantnim uslovima i reklamacija neće biti uzeta u obzir ukoliko defekt na gumi ili felgi nastane:

* Ukoliko guma ili felga nema oznake DOT broja ili serijskog broja;

* Ukoliko se guma montira na felgu neodgovarajuće veličine ili tipa;

* Ukoliko se na felgu montira neodgovarajuća guma, veličina i tip;

* Ukoliko se guma montira na deformisanu, oštećenu, zarđalu ili drugačije oštećenu felnu ili felnu koja je na bilo koji drugi način postala nefunkcionalna;

* Ukoliko, se koristi neodgovarajuća veličina pojasa ili unutrašnje gume;

* Ukoliko se koristi neodgovarajući dezen gazećeg sloja, veličina ili tip gume u odnosu na vozilo i njegovu namjenu;

* Ukoliko se guma i felga ošteti prilikom nestručne montaže ili demontaže;

* Prijevremenog ili neujednačenog trošenja gazećeg sloja nastalog zbog neispravnog vozila (loše centriranog trapa, neispravnog kočionog i upravljačkog sistema, itd.);

* Previše ili premalo naduvane gume u poređenju sa specifikacijama datim u proizvođačkom tehničkom uputstvu vozila, kao i u poređenju sa specifikacijama koje su naznačene na samoj gumi;

* U slučaju pretovaranja vozila ili ukoliko se prelazi dozvoljeno opterećenje gume za svaki tip gume i felge, ukoliko se prelazi dozvoljena maksimalna brzina ili ukoliko se ne poštuju slična uputstva u uputstvu za upotrebu i tehničkoj dokumentaciji proizvodača gume ili specifikacijama koje se nalaze na samoj gumi

* U slučaju mehaničkog ili hemijskog oštećenja gume i felge;

* Ukoliko se vozi na izdušenoj gumi ili felgi sa izdušenom gumom, ili gumi u kojoj je vazduh zamijenjen nekim drugim medijumom, izuzev azota;

* Neprofesionalnog narezivanja šare gazećeg sloja;

* Nepropisnog razmaka izmedu duplih točkova ili oštećenja nastalog zbog stranog objekta koji se našao između duplih točkova;

* Korišćenja guma i felgi na trkama ili takmičenjima (ne odnosi se na gume i felge za trke);

* Kod oštećenja gume ili felge nastalih pod drugim okolnostima (nepravilnog čuvanja/skladištenja, požara, poplava, saobraćajnih nesreća,pregrijavanja, više sile itd.);

* Ukoliko se guma koristi ispod čitljivog indikatora bezbjednosti šare dubinešare označenog sa TWI;

* Ukoliko kupac montira ili popravlja gume ili felge u neovlašćenom servisu ili ih kupuje u kod trgovca koji nije ovlašćen da ih prodaje i servisira od strane Vujačić Company d.o.o.;

* Ukoliko je guma i felga bile popravljana ili je serijski broj izbrisan.

Ovlašćeni servis za garancije

Ovlašćeni servis za garancije:
"Vujačić Company" d.o.o.,
Mahala 45/1, 81304 Golubovci, Podgorica
Tel. +382 20 606060
email: prodaja@vujacic-company.me