Reklamacije

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo da uloži reklamaciju (prigovor):

• u slučaju nedostatka na proizvodu koji nije nastao njegovom krivicom, odnosno ako otklanjanje nedostatka nije vršilo neovlašćeno lice, odmah nakon što je saznao za nedostatak na proizvodu, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana preuzimanja proizvoda,

• zbog pogrešno obračunate cijene i sl., odmah a najkasnije u roku od tri dana od dana plaćanja računa,

• na cijenu pružene javne usluge u roku od osam dana od dana prijema računa.
Uz prigovor se podnosi račun o kupovini proizvoda.


Vujačić Company d.o.o. kao odgovoran privredni subjekt sve podnesene reklamacije na kvalitet proizvoda i usluga rješava u najkraćem mogućem roku.

Pretraga guma» Felge

Pretraga felgi» Gume